Pillars of the Society

Year President
1977-78 Dr M G Gandhi
1979-80 Dr K G Nair
1981-82 Dr S C Munsi
1985 Dr G S Sainani
1986 Dr A B Mehta
1987 Dr M C Gupta
1988 Dr D B Pahlajani
1989 Dr R B Gulati
1990 Dr V Parameshvara
1991 Dr P A Kale
1992 Dr G Kurian
1993 Dr P C Manoria
1994 Dr J A Antani
1995 Dr M M Singh
1996 Dr H C Sathya
1997 Dr S R Mittal
1998 Dr T K Biswas
1999 Dr K C Mehta
2000 Dr C P Kapoor
2001 Dr Jagdish Parikh
2002 Dr G R Kane
2003 Dr K K Talwar
2004 Dr Uday Mahorkar
2005 Dr B V Agrawal
2006 Dr K P Mishra
2007 Dr K K Sethi
2008 Dr C Narasimhan
2009 Dr Rabin Chakraborty
2010 Dr A G Ravikishore
2011 Dr Prakash Kamath
2012 Dr Balbir Singh
2013 Dr S B Gupta
2014 Dr Ajay naik
2015 Dr Praveen Jain
2016 Dr Geetha Subramaniam
2017 Dr SK Dwivedi
2018 Dr Jayprakash Senthar
2019 Dr Ulhas Pandurangi
2020 Dr Ajit Bhagwat